VitaHemp j.d.o.o. pruža online uslugu kupovine. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete koji se odnose na korištenje webshop stranica od strane Krajnjih korisnika. Korištenjem i pristupom ovim stranicama krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni.
Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje.
Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja webshop-a.

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja webshop-a (rutinsko održavanje i sl.). Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup webshop-u može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. VitaHemp zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti webshop. VitaHemp ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.

Unatoč velikoj pažnji informacije na ovoj web stranici (slike i tekst) mogu sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. VitaHemp ne jamči da je sadržaj webshop-a potpun ili ažuriran, da će webshop biti uvjek dostupan i raspoloživ. VitaHemp jamči te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža VitaHemp.

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme. VitaHemp nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje webshop-a na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme.

VitaHemp zadržava pravo promjeniti Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i zabraniti pristup webshop-u bez prethodne obavijesti. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. VitaHemp može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti.

Zabranjeno je objavljivanje, prenošenje, korištenje, razmjena i slanje materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni, ili drugi nepoželjni izrazi komunikacije, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih te sadržaja kojima se (neovlašteno) otkrivaju osobni podaci na štetu treće osobe ili na štetu VitaHemp.

Ova Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba. Svi materijali, žigovi, logotipi, i drugi sadržaji su isključivo pravo VitaHemp ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava. Kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povrede autorskih prava, i može dovesti do prekršajnog progona protiv počinitelja.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja webshop-a u nadležnosti su suda u Osijeku.

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Preuzmite obrazac (https://www.vitahemp.hr/obrazac.pdf). Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača iznosi 14 dana, a započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je  kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio VitaHemp jdoo o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami sukladno članku 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač/korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača/korisnika na jednostrani raskid ugovora
predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača/korisnika ili koja je jasno prilagođena potrošaču/korisniku
predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01. 01. 2018. godine do opoziva od strane VitaHemp-a.